beautypg.com

Sony BRAVIA KDL-20S2000 User Manual

Lcd digital colour tv

background image

LCD Digital Colour TV

Printed in Spain

2-685-333-42(1)

K

KDL-20S2020
KDL-20S2000

D I G I T A L

KDL-20S2020
KDL-20S2000

© 2006 Sony Corporation

LCD Digital Colour TV

2-685-333-42(1)

K

GB

RU

PL

Operating Instructions

Before operating the TV, please read the “Safety information”
section of this manual.
Retain this manual for future reference.

Инструкция по эксплуатации

Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения

по безопасности” этого руководства.

Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się
z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony

This manual is related to the following products: